Hacked By Contant1re

CONTANT1RE


Hacked by CONTANT1RE


TURKHACKTEAM
- K1sa Bir Aradan Sonra Tekrar Döneceğim -


Thanks To: TurkHackTeam Members


D?T N?N TRUNG TÂM QU?N 7
PHONG CÁCH RESORT
BA M?T GIÁP SÔNG
Hotline: 0913987939

 

 

Chúng tôi s? giúp b?n tìm th?y can h? phù h?p ngân sách  

Chúng tôi s? giúp b?n tìm th?y can h? phù h?p v?i l?i s?ng và ngân sách c?a b?n.

T?NG ?????????????????QUAN?? ?GRAND ???????NEST 

D? án Grand Nest là d? án d?t n?n và can h? chung cu cao c?p t?i qu?n 7 do t?p doàn Kh?i Vy làm ch? d?u tu. Grand Nest qu?n 7 ra d?i trong b?i c?nh th? tru?ng b?t d?ng s?n khu Nam kh?i s?c dáng k? thông qua d? Công viên m?i dèn d?.

HotLine: 0913987939

QUY  HO?CH T?NG QUAN

 • Ch? d?u tu: Kh?i Vy Group
 • Ngân hàng d?ng hành: BIDV
 • Phân ph?i: D?c Tín BDS
 • S? t?ng: 5 - 6 t?ng
 • Chi?u cao t?i da: 19 m
 • Quy mô d? án: 77,354.8 m2
 • M?t d? xây d?ng toàn khu: 43,1%
 • Di?n tích khu nhà ? th?p t?ng: 12,498.1 m2
 • Di?n tích n?n: 90 m2 – 160,2 m2
 • Kho?ng lùi tru?c: 2,4m
 • Kho?ng lùi sau: 2m

V? TRÍ VÀNG QU?N 7 - KHU NAM SÀI GÒN 

D? án Grand Nest t?a l?c trên m?t ti?n du?ng Dào Trí, ti?p giáp và d?i di?n 3 m?t sông Sài Gòn, giao di?m các tr?c du?ng chính Hoàng Qu?c Vi?t, Nguy?n Luong B?ng… k?t n?i tr?c ti?p khu dô th? Phú M? Hung cung nhu k?t n?i nhanh qua Qu?n 1, Qu?n 4, Qu?n 2.

C?u Th? Thiêm

V?n d?u tu hon 5200 t? d?ng C?u Th? Thiêm 3 – Du?ng Tôn D?n

M? r?ng l? gi?i Dào Trí 40m

L? gi?i 40m. QD s? 96/QD-UBND

Khu công viên Mui dèn d? và nhà ? dô th? Saigon Peninsula

Quy mô 118 hecta, T?ng v?n d?u tu d? ki?n 6 t? USD

M? r?ng l? gi?i du?ng Hu?nh T?n Phát 30m

Dài 6,5km, t?ng v?n d?u tu kho?ng 500 t? d?ng

T?N HU?NG TI?N ÍCH

D?n v?i d? án Grand Nest, cu dân có th? t?n hu?ng toàn b? nh?ng ti?n ích cao c?p du?c quy ho?ch hoàn ch?nh và có s?n t?i Nam Sài Gòn nhu: B?nh vi?n FV, Vi?n Tim Tâm D?c, D?i h?c qu?c t? RMIT, TTTM Crescent Mall, SC Vivo City, Parkson, tru?ng Qu?c t? CIS, trung tâm tri?n lãm SECC, sân golf Nam Sài Gòn, Coopmart… ch? trong vài phút di chuy?n

 • N?m view sông l?n Nhà bè nên t?n hu?ng du?c không khí trong lành vào b?t kì th?i gian nào trong ngày.
 • K?t n?i giao thông d?n các qu?n trung tâm và khu dô th? l?n nhanh chóng.

T?I SAO L?I CH?N GRAND NEST

T?c d? tri?n khai h? t?ng nhanh

D? án duy nh?t m?t ti?n 40m và 3 m?t hu?ng sông

T?n hu?ng ti?n ích trong vài phút di chuy?n

THI?T K? NHÀ PH? HI?N D?I

NHÀ PH? LIÊN K? VU?N

NHÀ PH? LIÊN K? THUONG M?I

T?C D? TRI?N KHAI H? T?NG

T?NG QUAN D? ÁN

GRAND NEST

D? án Grand Nest là d? án d?t n?n và can h? chung cu cao c?p t?i qu?n 7 do t?p doàn Kh?i Vy làm ch? d?u tu. Grand Nest qu?n 7 ra d?i trong b?i c?nh th? tru?ng b?t d?ng s?n khu Nam kh?i s?c dáng k? thông qua d? án Công viên m?i dèn d?.

Hotline:

0913 987 939